Kristin Bauer van Straten stars as Pam de Beaufort on HBO’s True Blood Season 6

August 18, 2013 by  

Kristin Bauer van Straten stars as Pam de Beaufort on HBO's True Blood Season 6

Share